ข่าวและประกาศของเว็บ

กำหนดการเรียนออนไลน์โรงเรียนดวงพร

กำหนดการเรียนออนไลน์โรงเรียนดวงพร

by Duangporn School -
Number of replies: 0

โรงเรียนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
เป็นระบบปิด นักเรียนต้องทำการ login เข้าสู่ระบบ
โดยมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในช่วง 17-31 พ.ค. 64 ดังนี้
ช่วงที่ 1 เปิดระบบให้ครูจัดทำสื่อการสอน ทำการทดสอบ และนำเข้าสู่ระบบ 
ช่วงที่ 2 ผู้ดูแลจัดเตรียมข้อมูลนักเรียน username password สำหรับเข้าใช้งาน
ช่วงที่ 3 ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการเข้าใช้งานระบบให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง