ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

     โรงเรียนดวงพร เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรก บนถนนเลียบคลองสาม อำเภอคลองหลวง ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา ในระบบไป-กลับ โดยได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2546 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และได้ขยายเพิ่มถึงระดับอนุบาลในปีถัดมา ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ก็ได้ขยายการสอนไปถึงระดับประถมศึกษา โดยมีนายวรพล อู่ทรัพย์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้ก่อตั้งโรงเรียน และนางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีมโนปณิธานในการก่อตั้งโรงเรียนว่า ต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ ที่มีคุณธรรมเป็นแกนนำในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่มีไปใช้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทดแทนคนรุ่นเก่าที่กำลังจะหมดวาระในอนาคต

     โรงเรียนดวงพรมีพื้นที่กว่า 11 ไร่ี ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกจัดให้เป็นธรรมชาติ เป็นพื้นที่สีเขียว ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ไปกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย โดยทางโรงเรียนได้แยกพื้นที่การใช้งานออกเป็นสัดส่วน เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน สามารถทำให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรมหรือพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ อันประกอบด้วยอาคารเตรียมอนุบาล 1 หลัง อาคารอนุบาล 2 หลัง และอาคารประถม 1 หลัง ที่มีส่วนของสำนักงานของโรงเรียน เนื่องจากเป็นอาคารที่มีพื้นที่กว้างขวาง

สภาพชุมชนโดยรวม

     สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 30,000 กว่าคน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด หมู่บ้าน ตลาด อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 80% เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรม  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99% รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 200,000 บาทขึ้นไปต่อปี ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 4 คน   ประเพณี และ ศิลปะวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ การแข่งเรือ

คณะผู้บริหาร

ผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร
     นายวรพล อู่ทรัพย์ - วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสน์ศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
     นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ - วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

ปรัชญา

     "การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร และความเข้าใจ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี พัฒนาการที่สมบูรณ์ เติบโตตามศักยภาพเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต"

คำขวัญ

     "เรียนแบบสนุก ประยุกต์ใช้เป็น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม"

เรียนแบบสนุก หมายความว่า เรียนรู้ผ่านการเล่นให้สนุกมีความสุข
ประยุกต์ใช้เป็น หมายความว่า นำความรู้ที่ได้ มาใช้ในชีวิตประจำวัน
เน้นวินัย หมายความว่า เด็กต้องรู้จักการมีระเบียบ วินัย ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ใฝ่คุณธรรม หมายความว่า เด็กต้องมีจิตใจดี มีความประพฤติดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์

     โรงเรียนดวงพร มุ่งจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยยึดหลักว่า นักเรียนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามความเหมาะสมของวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพต่อไป

มุมมองผู้บริหาร

      "โรงเรียนเราเน้นถึงความธรรมชาติเป็นหลัก ก็เพราะเราต้องการพัฒนาเด็กในด้านจิตใจให้ได้มากเสียก่อน ซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนๆ ก็จะมีสิ่งเร้าด้านวัตถุเป็นตัวดึงเด็กให้ไปยึดติดมากอยู่แล้ว เราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพื้นที่ในโรงเรียนจะเป็นพื้นที่สีเขียวกว่า 70% แวดล้อมไปด้วย ต้นไม้ ดอกไม้ หลากหลายชนิด ให้ความสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงดังรบกวน เด็กนักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทั้งการทำกิจกรรมในการเรียนการสอนและการพักผ่อน เราต้องให้เด็กรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย มีความสุขกับการเรียน โดยที่โรงเรียนเราจะฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเป็นประจำ แล้วก็ป้อนคำพูดดีๆ ลงไปในจิตใต้สำนึกของเขา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆ ได้เกิดกระทำในสิ่งดีๆ ด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติ โดยที่เด็กไม่รู้ตัว ซึ่งเรียกว่า การปลูกฝังจริงๆ มิใช่เพียงการสอน แล้วให้เด็กคิดเอง ทำเอง แต่เราฝังลงในกระบวนการคิดของเขา ทำให้การแสดงออกมานั้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เด็กสามารถเรียนรู้ได้เป็นขั้นเป็นตอน มีพัฒนาการที่รวดเร็ว มีคุณธรรมในจิตใจ และเราก็ตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้ขยายไปถึงผู้ปกครอง คนในชุมชนให้ได้มากที่สุดด้วย โดยเฉพาะครูของเรา เราต้องสร้างครูดีให้ได้ มีหัวใจของผู้ให้เต็มร้อยจริงๆ"

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

     สีประจำโรงเรียน คือ สีส้ม และ สีเหลือง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระประจำวันพฤหัส

ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน

     ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งมีดอกเป็นช่อสีเหลือง สวยงามมาก